چرا همیشه اونایی رو که بیشتر دوسشون داریم بیشتر ازمون فاصله میگیرن ؟

چرا اونایی که دوست نداریم باید اینقدر نزدیک باشن ؟

چرا اونایی که ازشون متنفریم همیشه خدا جلو چشممونن ؟؟؟

چرا اونایی که دوسشون داریم درک نمیکنن که دوسشون داریم ؟

چرا اونایی که دوسشون داریم ، اونام مارو دوست دارن آدمای خجالتی ای هستند ؟

چرا اونایی که خجالتی اند نمیان جلو حرف دلشونو بزنن ؟

چرا اونایی که دوسشون نداریم هی میان آویزون میشن ؟

چرا اونایی که دوسشون داریم فکر می کنن ما اوناییو که دوست نداریم دوست داریم ؟

چرا اونایی که دوسشون داریمو نمیریم جلو بگیم همچین فیس تو فیس ؟

چرا اونایی که دوست داشتیم دوست داشته باشیمو دیگه دوست نداریم ؟

چرا اونایی که دوسشون داشتیم اونام مارو دوست داشتن آدمای ضایعی از آب در میان ؟

چرا اونایی که دوسشون داریمو نمیدونیم چه جور آدمین ؟

چرا ؟

نه آخه چرا ؟

دقیقا چرا ؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟