موقع سال تحویل ، سر سفره هفت سین ، نذاشتم کسی کنارم بشینه !

چون اونجا جای تو بود .