هنر نزد ایرانیان است و بس
                                            نقاشی با شن و ماسه  خیس !