این یه خونه خوشگله که نزدیکاش یک کتابخونه خوشگل هم هست .Click for Full Size View

این دو تام شیوید جون من و فری فری هستن . صاحبای خونه که با هم ( نه ببخشید ، فقط شیوید ، تنهایی ! ) خونه عشقشونو ساختن .


Click for Full Size View

این دو تا کوچولو هم شفته و شفتالواند . می بینی ؟ شفتالو کنار بابا فریه ، شفته کوچولو هم بغل مامان شیویدشه !Click for Full Size View

امروز براشون مهمون اومده ! عمو حسام که یه کم خپله و عمو ایمان !!!

Click for Full Size View

وای خدای من ! فری فری تا عمو ایمانو دید عادات بد دوران مجردیش باز زد به سرش ! با هم رفتن تو کار دو تا هلو !

خونه عشق هم با یک طوفان آب پرتقال خراب شد !!! حالا شیوید می مونه و شفته و شفتالو !

ولی عمو حسام غیرت و البته علاقش بیشتر از این حرفاست . نذاشت شیوید جون من تنها بمونه . تازه حالا حشمت هم بهشون اضافه شده .

 


او ، نه ! اینم از عاقبت کارای فری فری و عمو ایمان ! از دره زندگی که پرت شدن اونور هیچی ، تیکه تیکه هم شدن !!! ولی اون دو تا هلو زرنگ تر از این حرفا بودن که دم به تله بدن ! ایول !

شیویدی و بقیه هم دوباره خونه عشق رو ساختن .
نچ نچ نچ نچ !!!