عکس تزئینی است !

      نه مطلب دارم نه وقت ! ۴ روز نشده ترم شروع شده به اندازه کل سال گذشته برا خودم کار جور کردم !!!  چرا اینقدر زود جو گیر می شم ؟؟؟!!!

     یه بار هم که زرنگ شدم  قبل از شروع ترم کنفرانسمو حاضر کردم ، استاد عزیز فرمودن این ترم درسمون سنگینه به کنفرانس نمی رسیم !!!