مي دانستید خوراك لازانيا غذايي است كه ايرانيان باستـــان آن را ابداع كردند ؟!

سرگذشت اين خوراك ايراني و نحوه گزيدن نام آن در تاريخ اينــگونه به نگارش آمده :

حامي جان ،يكي از پادشاهان سلسله هخامنشيـــــان بود كه داراي سه فرزند دختر به نامهاي ليلا ،زيبا و پنيا بود.

گستره ايران زمين در هنگام حكمرانيش از شرق تا چين و از غرب تا اسپانيـا و از شمال تا روسيه و از جنوب، كل كشور هاي حوزه خليج( هميشه فارس) را دربــر مي گرفت.

هر هنگام كه حامي جان بردشمنان اين مرز و بوم پيروز مي گشت به دستـور او تمامي ايرانيان در جشن و پايكوبي بودند و از بهترين خوراكي ها تنـــــــاول مي نمودند.

در يكي از جنگها ، سپاهيان امپراطوري يونان به ايران يورش آورده و پس از تحمل خسارات جبران ناپذير مجبور به عقب نشيني شدند و تعدادي از يونانيان نــيز در بند قرار گرفتند كه در اين بين ، سه پسر فرمانرواي يونان نيز ديده مي شدند.

دختران پادشاه هنگامي كه اين سه پسر را ديدند از پدر خود درخواست آزادي آنان را نمودند .

پادشاه براي دختران خود پيش شرطي را تعيين كرد . آنان مي بايست هر سه با هم غذايي را طبخ نمايند كه تاكنون ابداع نشده بود و اگر از عهده اين كار بــر مي آمدند فرزندان فرمانرواي يونان آزاد مي شدند .

جالب اينكه دختران پادشاه با سرافرازي از عهده اين كار برآمدند .و بــراي نام گذاري اين غذا از همه ايرانيان دعوت به همكاري شد .

از ميان مردم ،كشاورزي بر خواست و رو به پادشاه گفت :نام اين غذا را لازانيا كه برگرفته از نام فرزندان پادشاه است پيشنهاد مي دهم .پيشنهاد آن كشاورز پذيرفته شد و به پاس اين مهم ، حكمراني ولايت عراق و اسپانيا را به او دادند.

ليلازيباپنيا