سخنان بزرگان درباره معلم ،‌ کتاب ، مطالعه ، تعلیم ،‌ مدرسه و...

در هر ملت چراغی است که به عموم افراد نور می دهد و آن معلم است.                                     هوگو

تعلیم بزرگترین هدیه ایست که مردم نیکوکار می توانند به گدایان و بینوایان بدهند.                          وولر 

پند حکیم همچو قطره آبی که بر جای سوخته بیفتد ، لا اقل یک لحظه آرامش می بخشد.        

                                                                                                                                  محمد حجازی

اولین قوای عاقله ترقی و تعالی مملکت ،‌ مدرسه است.                                                        بیسمارک

استاد پروراننده روان است و پدر و مادر پرورش دهنده جان.                                               قابوس بن وشمگیر

کسی که پارو زنی بداند همیشه در قایق جایی پیدا می کند.                                                    مثل آفریقایی

دانشگاه تمام استعدادهای افراد ،‌ از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند.                                    چخوف

اتاق بدون کتاب مانند جسم بدون روح است.                                                                                  سیسرون

باید زیاد مطالعه کنیم تا بدانیم که هیچ نمی دانیم.                                                                     مونتسکیو

به جای آنکه چندین کتاب بخوانی کتابهای خوب را چندین بار بخوان.                                                     سنکا

بدترین دزدها کتاب بد است.                                                                                                     مثل ایتالیایی

تو در یک شب این کتاب را مطالعه می کنی و من موی سر خود را در نگارش آن سفید کرده ام.                                                                                                                                               سوئه

ستون تمدن قرن بیستم کتاب و مطبوعات است .                                                                            روزولت

طبیعت یگانه کتابی است که تمام صفحاتش پر معنی است.                                                                گوته

کتاب ، باغ و بوستان دانشمندان است.                                                                               امیرالمومنین ع

کتاب بر عالم مدنیت فرمانروایی می کند.                                                                                                ولتر

...