سلام!!!!!!!!!!!!
 دیروز تولدم بود !   
happy birthay to me happy birthday to me , happy birthday dear Pary , happy birthday to me !
( اینم برا این بود که عقده ای نشم !!!!! )