کار گلچین فلک گرچه همه یغما بود

              لیکن این بار گلی چید که بی همتا بود