چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد

                  من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک