من امروز یاد گرفتم که آدم باید بد به دلش راه بده !!!

انقدر که بد به دلم راه ندادم و همه چیو ساده گرفتم اینجوری شدم دیگه !